Soutěžní a stavební pravidla Mistrovství Micro

Zdeněk Janoš


Základní informace k tomuto Mistrovství jsme vám přinesli již v tomto úvodním článku.

 

Soutěžní pravidla

1.   Registrace do závoduelektronicky na http://www.rcmicromasters.com/domains/rcmicromasters.com/

do neděle 17.3.2013 do 24,00 hod

2.   Závodník se přihlášením do soutěže zavazuje její pravidla dodržovat.

3.   Každý příchozí závodník při  prezentaci projde vstupní technickou kontrolou modelu.

4.   Každý závodník, který nemá systém DSM 2,4 GHz, musí mít alespoň jednu náhradní frekvenci. Případnou shodu frekvence si každý ve své startovní skupině zkontroluje před startem a po dohodě s hlavním rozhodčím provede případnou výměnu krystalu. Totéž opakovaně provede po přeskupení před finálovými jízdami.

5.   Po splnění předchozích bodů může trénovat na trati. Tréninky mohou být vyhlášeny samostatné pro jednotlivá měřítka.

6.   Pořadatel provede před zahájením soutěže rozpravu se závodníky, kde upřesní počet a délku kvalifikačních a finálových jízd.

7.   Kvalifikační rozjížďky

 • 2 až 3 postupové rozjížďky po 5 nebo 6 minutách.
 • Závodníci startují v rozjížďkách dle pořadí z rozpisu na pokyn časoměřiče v cca 1 sekundových odstupech za sebou. Čas se počítá od průjezdu okolo měřicí smyčky.
 • Nejlepší rozjížďka se započítává pro postavení na startu ve finálových jízdách a zařazení ve skupině.

Finálové jízdy

 • v počtu 4 .Doba finálové jízdy 6 až 10 minut..
 • Na start finálové jízdy se řadí závodníci na rošt ve skupinách dle pořadí po rozjížďkách. Skupina A se řadí od pozice 1, skupina B se řadí od pozice, která byla poslední ve skupině A., Skupina C se řadí od poslední pozice skupiny B. Mezi finálovými jízdami se přeskupení nedělá. Startuje se najednou na odpočítávání a povel start.

Konečné pořadí

 • Konečné pořadí se vyhodnocuje součtem ze tří nejlepších finálových jízd ze čtyř.Jedna finálová jízda s nejhorším výsledkem se škrtá.
 • Konečné pořadí se stanoví tak, že se sečtou všechna  ujetá kola a časy započítaných jízd(kola potom čas). .Při shodě je rozhodující výsledek škrtnuté jízdy(kola potom čas).Při opětovné shodě je rozhodující umístění v kvalifikačních jízdách.
 • Vyhodnocují se všechny finálové skupiny dohromady (tzn.může vyhrát i např. závodník z B nebo C finálové skupiny)

 

Obecná pravidla:

8. Vysílače se zapínají až těsně před jízdou a vypínají těsně po jízdě. Ředitel závodu sdělí při rozpravě, zda budou vysílače odkládány na určené místo.

9. Vyhlášením 2 až 3 minut do startu je možno se s modelem přiměřeně pohybovat po trati, opravovat model se musí výhradně mimo trať. Vyhlášením 30 vteřin do startu se modely řadí na startovní rošt. Závodník je povinen být na startu včas – čekání je možno povolit vyjimečně po dohodě s rozhodčím.

10.Odklad startu je možný na max.5 minut a to pouze ve finálových jízdách a o odklad může požádat pouze jeden závodník v dané finálové jízdě a to nejpozději 10 sekund před startem.

 

Povinnosti závodníků:

11.Závodníci jsou povinni soutěžit v duchu Fair Play

12.Kterýkoliv závodník, který zaviní nehodu s jiným modelem, na poškozeného počká a zařadí se za něj.

13.V případě skončení jízdy modelu závodník neopouští tribunu do ukončení jízdy všech závodníků.

14.Na tribunu je dovolen přístup pouze jedoucím závodníkům.

15.Po odjetí jízdy závodníci:

 • neprodleně uvolní dráhu pro další rozjížďku
 • vypnou vysílače a modely a odloží na určené místo
 • jdou ihned nasazovat. Zaujmou své místo na čísly označených stanovištích a oblečou si reflexní vestu.
 • Chůzi po dráze je třeba omezit na nezbytnou míru pouze na místa nasazovačů nedostupná jinudy.
 • Pokud nasazovač nemůže nasazovat, musí si dohodnout s rozhodčím zastupování nebo přesun této povinnosti do rozjížďky jiné skupiny.

16.Nasazovači bedlivě sledují závod a havarovaný model se snaží nasadit co nejrychleji zpět na místo vyjetí z dráhy. Dávají důkladný pozor a přednost projíždějícím modelům před vstupem do dráhy a nasazením modelu.

17.Je zakázáno:

 • Používat hrubé slovní výrazy a hlasitý projev (i směrem k nasazovačům),
 • Rušit ostatní na tribuně jakýmkoliv hovorem,
 • Bezohledná jízda, narážení zezadu nebo z boku,
 • Zkrácení tratě, jízda v protisměru,
 • Pozdní příchod na start nebo na nasazování
 • Porušování technických pravidel

Rozhodčí:

18.Na korektnost a čistotu jízdy dohlíží hlavní a technický rozhodčí.

19.Hlavní rozhodčí může udělovat při porušení pravidel tresty:

1.     Napomenutí.

2.     Průjezd boxovou uličkou  nebo  stop and go.

3.     Škrtnutí dosud nejlepší jízdy.

4.     Vyloučení ze závodu.

20.Rozhodčí  může závodníkovi (např.začátečníkovi) při trvalém nezvládání příliš výkonného modelu nařídit pro další jízdu snížit jeho výkon (na vysílačce nebo provést výměnu motoru). V případě neuposlechnutí rozhodčího nebude závodník připuštěn k další jízdě

Doplňující ustanovení:

21.S jedním modelem mohou ve vyjímečných případech jet dva závodníci. Každý závodník jede svůj závod. V případě kvalifikace do stejné finálové skupiny bude na dohodě s pořadatelem, jestli jednoho závodníka přeřadí do jiné skupiny nebo se závodníci domluví mezi sebou, který jízdu pojede. Doporučuje se, aby v tomto případě měl každý svůj měřicí čip a karoserii.

22.Za funkčnost čipu AMB nebo infra zodpovídá závodník. Závada čipu není důvodem k podání protestu. Rozhodčí může na základě požádání jezdce provést korekci výsledků započítaných kol nejlépe po konzultaci s jezdci dané rozjížďky. Rozhodnutí o korekci je výhradně v jeho kompetenci.

23.Protest (složenízálohy 200,-Kč) je případně nutno podat a to ihned po skončení jízdy u hlavního rozhodčího. Bude řešen bezodkladně.

24.Rozhodnutí hlavního rozhodčího a technického komisaře je neměnné a nenapadnutelné.

25.Účast každého startujícího na závodu je podmíněna jeho souhlasem s vědomím, že případná škoda anebo zranění, které mu vzniklo, nelze vymáhat po pořadateli závodu.

26.Záležitosti zde neuvedené se řídí dle obecných zvyklostí seriálových závodů.

Soutěžní pravidla pro kategorii FORMULE

modelů RC automobilů v měřítku 1:24

1.1 Kvalifikace

Počet skupin kvalifikačních jízd, jako i finálových jízd je určen počtem přihlášených závodníků. Propustnost dráhy je maximálně 10 modelú. Pokud se přihlásí 11 a víc závodníků, rozdělí se do skupin pro kvalifikaci i pro finálové jízdy.

Před kvalifikací je závodník povinen předložit model k technické kontrole. Pokud model nesplňuje technické pravidla, nebude mu umožnen start v kvalifikaci.

Kvalifikační jízda trvá pro každou skupinu 5 minut. Během tohoto času mají povinnost zajet minimálně jedno měřené kolo.

Závodník, který neodjezdí ani jedno měřené kolo, nebude připuštěn do finálové jízdy.

Po skončení kvalifikace už není je možná žádná manipulace s modelem a model bude odložen na předem určené místo,kde setrvá až do startu finálové jízdy.V případě jízdy dvou skupin,skupina, která odjezdila kvalifikaci,odloží modely na určené místo,kde setrvají až do startu jejich finálové jízdy a závodníci se odeberou k nasazování kvalifikační jízdy druhé skupiny.Závodníci druhé skupiny nasazují v kvalifikační jízdě první skupiny.

1.2 Vyhodnocení kvalifikační jízdy

Nejrychlejší kolo bude každému závodníkovi zaznamenáno a z těchto časů bude sestaven startovní rošt. Podle tohoto pořadí si závodníci vyberou i místo na tribuně při finálové jízdě. Během kvalifikace může jezdec měnit nastavení modelu.

1.3 Finále

Samotný závod se začne hned po skončení kvalifikace. Pokud je víc finálových skupin, tak jako první startuje  skupina rychlejší- A. Mezi kvalifikací a finálovou jízdou není povolena výměna baterií. Pokud některý závodník baterie vymění, bude startovat z boxu, nebo místa za startovním polem, které určí ředitel závodu.

Organizuje se jedna finálová jízda v trvání 20 minut + čas potřebný na dokončení posledního kola. Závod se startuje hromadně ze startovního  roštu na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu určuje pořadí z kvalifikace, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujme první místo na startovním roštu, atd.,

Pokud jsou závodníci rozděleni do skupin, tak pořadatel musí dbát na to, že první závodník druhé skupiny bude na startovním roštu na místě za posledním závodníkem první skupiny. Pokud je počet závodníků lichý, tak bude vždy menší počet závodníků v první skupině.

Během závodu je závodník povinen zajet minimálně 2 x do boxu ( vyčleněný prostor pořadatelem). Během zastávek závodník musí zastavit.Až potom může pokračovat v jízdě, přičemž první zastávka může být nejdříve po 5 minutách jízdy a druhá nejpozději 5 minut před koncem závodu. Rozhodující je čas vjezdu do boxové uličky.

Pokud jsou závodníci rozděleni do skupin, tak závodníci, kteří právě nejezdí, vykonávají funkci nasazovačů.

Po odjetí finálových jízd, je závodní povinen odevzdat model i s vysílačem k technické kontrole. Závodník, který tak neučiní, je ze závodu diskvalifikován.

1.4 Vyhodnocení závodu

Kritériem výsledku je počet kol s dosaženým časem potřebným pro dokončení posledního kola nad stanovený limit. V případě shodného výsledku bude hodnocen lépe závodník, který dosáhne lepší umístění v kvalifikaci.

Před vyhodnocením závodu bude uveřejněno výsledné pořadí závodníků. Pokud nedojde do 10 min. po tomto uveřejnění k podání protestu proti tomuto pořadí, tak se výsledky považují za platné a závod se oficiálně vyhodnotí.

 

Stavební pravidla pro Volné mistrovství ČR MIKRO

23.-24.3.2013

Stavební pravidla pro měřítko 1:18

STOCK 4WD, 2WD a OPEN

Jen v kategorii STOCK 4WD mohou být vyhodnocováni samostatne Žáci – (děti do 15 let), pokud se v závodě zúčastní minimálne 4 závodníci.

STOCK 4WD-poháněné obě nápravy
STOCK 2WD-poháněná jedna,zadní ,nedělená náprava
Karosérie: nabarvená netříštivá (lexan, PET apod.) v příslušném měřítku. Při pohledu seshora nesmí z karosérie vyčnívat žádná část podvozku, přes karosérii z boku nesmí přečnívat křídlo.
Podvozek: jakýkoliv v měřítku 1:18. Poháněna může být jedna nebo obě nápravy dle kategorie.
Rozměry: max. rozvor 160 mm, max. šířka podvozku 115 mm, karoserie 118 mm.
Kola: max. průměr kol 38mm, Maximální šířka zadních kol 25 mm
Motor:
• STOCK 4WD motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV
• (po dohodě s hl.rozhodčím je možno použít i motor 180 s 5-ti článkem 6V – Nixx)
• STOCK 2WD motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV
• OPEN motor bez omezení
Baterie: Jmenovité napětí max.7,4 V (např. baterie max.2 články Lixx nebo 6 článků Nixx)

Pro všechny kategorie:
• Před závodem bude provedena technická přejímka, kde příp.odchylky závodník projedná s hlavním rozhodčím.
• Motor velikosti 280 je povolený výhradně neupravený stejnosměrný MIG 280 (včetně racing a sporting variant)
• Na mazání pneu jsou ve všech kategoriích povolena běžná
nearomatická mazadla neznečisťující trať
• LiPol baterie musí být v modelu vhodně chráněné před náhodným poškozením během závodu

FORMULE 1:18

Karosérie: nabarvená, vzhled F1 včetně velikosti obou křídel,předepsána minimálně hlava řidiče.
Podvozek: Povoleno je pevné i nezávislé zavěšení obou náprav a dělené i nedělené osy vč.diferenciálu
Rozměry: Rozvor 160 až 175 mm, max. šířka zadní nápravy s koly – 120 mm
Motor: motor MIG 280 nebo Ammo 20-30-2650kV
Baterie: Jmenovité napětí max.7,4 V
Kola: Max.průměr kol 38mm, Maximální šířka zadních kol 25 mm

 

Technická pravidla pro kategorii RC automobilů v měřítku 1:24

1. Základní ustanovení pro všechny kategorie

Závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům. Žádná čast modelu nesmí poškozovat trať a její príslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atd.)
Karoserie:
– nesmí být průhledná a musí být barevne vyhotovena,
– musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu),
– imitace bočního a zadního zasklení je povolena,
– karoserie typu „spider“ musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část. (hlava, ramena, ruce).
– pri pohledu zhora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat obrys karoserie (mimo formule1).

Podvozek:
– může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy,
– žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie.

Pohon:
– model smí být poháněný jen jedním motorem,
– model by měl být vybaven zpátečkou.

Pneumatiky:
– povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy,
– mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce,
– místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě.

2. Kategorie 1:24 – EXPERT
Motor:
– může být použit libovolný.

Baterie:
– osazení modelu max. 6-ti články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím max. 7,2 V,
– osazení modelu max. 2 články akumulátorů typu Lixx s jmenovitým napětím max. 7,4 V (můžou být libovolné konstrukce),
– baterie Lixx musí být chráněny takovým způsobem, aby se nedaly náhodně poškodit během jízdy.

Rozměry modelu:
– max. šířka modelu – bez karoserie – 88 mm,
– s karoserií – 90 mm,
– celková délka modelu s křídlem – 210 mm,
– max. rozvor – 116 mm,
– min. hmotnost modelu připraveného k jízdě 190 g (včetně baterií a měřícího čipu).

3. Kategorie 1:24 – RETRO
Karoserie:
– nesmí být doplněna o žádná přídavná křídla, spoilery a jiné doplňky zlepšující její aerodynamiku, které skutečný vzor nemá,
– může být amatérsky zhotovena z libovolného materiálu mimo tzv. lexanu a jiných čirých lisovaných materiálů, u kterých by bylo potřebné dovážení na přípustnou hmotnost. Také se nesmí použít karoserie továrensky zhotovená pro RC model (např. Mini-Z Kyosho, Iwaver, X-Mods a podobně),
– přípustná minimální hmotnost 30 g.

Rozměry modelu:
– max. šířka podvozku přes kola – 82 mm,
– šířka kola max. – 15 mm,
– max. rozvor – 116 mm.

Hmotnost modelu:
– min. 180 g (včetně baterií a měřícího čipu).

Motor:
– může být použit libovolný.

Baterie:
– osazení modelu max. 6-ti články akumulátorů typu Nixx,
– osazení modelu max. 2 články akumulátorů typu Lixx s jmenovitým napětím max. 7,4 V (mohou být libovolné konstrukce),
– baterie Lixx musí být chráněny takovým způsobem, aby se nedaly náhodně poškodit během závodu.

Rychlost:
– rychlost modelu před startem, během jízdy i po jízdě může být maximálně 25 km/hod. Porušení tohoto pravidla má za následek diskvalifikaci,
– měření rychlosti je prováděno na měřícím zařízením Tamiya Mini 4WD RACING SPEED CHECKER.

Technická pravidla pro kategorii RC automobilů v měřítku 1:28

1. Základní ustanovení pro všechny kategorie

Závodník je garantem toho, že jeho model odpovídá po celý průběh závodů technickým pravidlům. Žádná část modelu nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky atd.)
Karoserie:
– nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená,
– musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu),
– imitace bočního a zadního zasklení je povolena,
– karoserie typu „spider“ musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část. (hlava, ramena, ruce),
– při pohledu shora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat obrys karoserie
Pohon:
– model smí být poháněn jen jedním motorem,
– model by měl být vybaven zpátečkou.

Pneumatiky:
– povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy gumové i z mikroporézní pryže,
– mazání pneumatik je povoleno nearomatickými mazadly, nesmí však zanechávat stopy na povrchu koberce,
– místo na otření pneumatik bude určeno při rozpravě.

2. Kategorie 1:28 – STOCK
Jen v této kategorii mohou být vyhodnocováni samostatně Žáci (děti do 12 let),a Junioři(děti od 13 do 17 let) pokud se v závodě zúčastní minimálně 4 závodníci.

Karoserie:
– povoleny jsou pouze karosérie komerčně vyráběné a prodávané pro tyto modely(Kyosho,Iwaver,X – MODS, RC PLANNING R246 a jim podobné,,
– při pohledu shora musí být zakrytá kola a nesmí přečnívat obrys karosérie,
– jakékoliv úpravy karoserie směřující ke změně tvaru či snižování hmotnosti nejsou povoleny,
– absence doplňkových prvků jako jsou zrcátka a stěrače se toleruje.

Jsou povoleny následující úpravy karoserie:
– polepy karosérie neměnící její aerodynamiku,
– přídavné osvětlení modelu,
– je povoleno vnitřní vyztužení přední části karoserie pro zvýšení její odolnosti.

Rozměry modelu: – max. šířka modelu bez karoserie – 77 mm,
– max. šířka karoserie – 82 mm,
– max. déĺka modelu – 190 mm,
– šířka kola: – přední – 10 mm,
– zadní – 12 mm,
– max. rozvor – 106 mm,
– min. hmotnost modelu připraveného k jízdě 180g (včetně baterií a měřícího čipu).

Disky:
– mohou se použít libovolné plastové komerčně dostupné, určené pro daný typ modelu, od libovolného výrobce (např. KYOSHO, ATOMIC, IWAVER, atp.).

Podvozek:
– může být profesionálně vyroben od komerčních firem, či amatérské výroby s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy,
– žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karosérie,
– povolen libovolný tuning.

Motor: – povolen pouze komutátorový řady 130, a to KYOSHO Standard, kat. číslo MZ-09P,
– motor nesmí být žádným způsobem rozebírán, upravován. Záběh motoru se za úpravu nepovažuje,
– na vnějším plášti motoru se silou statorových magnetů nesmí udržet kovový element o hmotnosti 3 gramů.

Baterie: – pro pohon modelu jsou určeny max. 4 články libovolných akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím max. 5 V. Tzv. suché články jsou zakázány, jejich použití je trestáno okamžitou diskvalifikací soutěžícího.

3. Kategorie 1:28 – OPEN
Karoserie:
– musí odpovídat polomaketě automobilu reálné předlohy,
– je povoleno použití přítlačného křídla, které nesmí přesahovat max. šířku karoserie,
– je zakázáno použití přídavných nárazníků přesahujících obrys karosérie.

Podvozek:
– může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy,
– může být profesionálně vyroben od komerčních firem, či amatérské výroby,
– žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karoserie,
– je povolen libovolný tuning.

Motor:
– povolen libovolný.

Baterie:
– povoleno osadení modelu max. 6 články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím max.7,2 V,
– povoleno osadení modelu max. 2 články akumulátorů typu Lixx s jmenovitým napětím max.7,4 V( mohou být libovolné konstrukce).

Rozměry modelu:
– max. šířka modelu bez karoserie – 77 mm,
– max. déĺka modelu s přítlačným křídlem – 190 mm,
– max. rozvor – 106 mm,
– min. hmotnost modelu připraveného k jízde 160g (včetně batérií a měřícího čipu).

Technická pravidla pro kategorii Formule 1 v měřítku 1:24

Model formule 1 je model s odkrytými koly

Karosérie:
– nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovená. Může být amatérsky vyrobená z libovolného materiálu mimo tzv. lexanu, či jiných čirých lisovaných materiálů,
– musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (přilbu, ramena, ruce). Šířka předního křídla nesmí přesáhnout šířku přední nápravy,
– minimální váha karosérie je 15g.

Pohon:
– model musí mít pohon výhradně zadní nápravy,
– model smí být poháněný jen jedním motorem.

Motor:
– může být použitý libovolný.

Rozměry modelu:
– maximální délka modelu 210 mm
– maximální šířka přední nápravy 83 mm
– maximální šířka zadní nápravy 85 mm
– maximální průměr předních kol 28 mm
– maximální průměr zadních kol 30 mm
– maximální šířka předních kol 14 mm
– maximální šířka zadních kol 17 mm
– maximální rozvor 140 mm
– maximální šířka zadního křídla 50 mm
Přední spoiler:
– je povoleno použít přední průsvitný plastový spoiler na ochranu přední části modelu,
– může být od originálního výrobce, nebo amatérsky zhotoven,
– nesmí přesáhnout maximální povolené rozměry modelu,
– pokud přesahuje vpředu před model, musí být ohnut směrem nahoru.

Váha modelu:
– minimální hmotnost modelu připraveného k jízdě je 200 g (včetně baterií a měřícího čipu).

Pneumatiky:
– povoleny jsou pneumatiky jen černé barvy gumové i z mikroporézní pryže
– mazání pneumatik je povoleno

Rychlost:
– rychlost modelu před startem, během jízdy i po jízdě může být maximálně 25 km/hod. Porušení tohoto pravidla má za následek diskvalifikaci,
– měření rychlosti je prováděno na měřícím zařízením Tamiya Mini 4WD RACING SPEED CHECKER.

Maximální rozměry byly určeny zprůměrováním rozměrů modelů F1 Mini-Z a porovnáním se skutečnými vozy F1. Těmto rozměrům vyhovuje i každý model Mini-Z F1 od firmy Kyosho.

„Jezdíme pro radost a potěšení a proto buďme stále v pohodě.“

Pořadatel: za MK Zubří Jaroslav Janošek,Zdeněk Janoš