Savage Cup 2008

Václav Strupek


<center><h2>LESTR MODELS a RC Models</h2>
Pořádají již třetím rokem seriál závodů pro<br>
<strong>Nitro a Elektro modely Off-Road</strong><br>
dle následujících pravidel</center><br>
<p><strong>Organizace závodů</strong><br>
<u>Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní a jsou vypsány pro kategorie</u><br>
– modely Nitro Monster Truck v měřítku 1:8 / 1:10<br>
– modely Nitro Stadium Truck v měřítku 1:8<br>
– modely Elektro Monster Truck / Stadium Truck v měřítku 1:10 / 1: 8<br>
– model BAJA od HPI</p>
<p><strong>Systém hodnocení</strong><br>
Každá kategorie je hodnocena samostatně. Pořadí jezdce v každém závodě <!– separe –> je obodováno dle tabulky uvedené v příloze . Součet bodů tvoří výsledek pro celkové hodnocení. Do celkového hodnocení se započítává u kategori Nitro Monster Truck šest nejlepších výsledků . Pro konečné hodnocení kategorie Nitro Monster Truck je nutné absolvovat alespoň 1 závod Trial. Pro hodnocení kategorií Elektro , Nitro Stadium Truck a BAJA se započítávají čtyři nejlepší výsledky z okruhových závodů. Ve všech kategoriích bude vyhlášen i nejlepší junior , ročník 1993 a mladší.</p>

<p><strong>Termíny závodů</strong><br>
1.sobota 12. dubna – Mladá Boleslav / okruh<br>
2.sobota 3. května &#8211; Mariánské Lázně / okruh<br>
3.sobota 17. května – Litoměřice/výstaviště / trial<br>
4.sobota 14. června &#8211; Most &#8211; Čepirohy v neděli 15.6. se jede LESTR BAJA CUP &#8211; týmy<br>
5.sobota 5. července &#8211; Nepomuk<br>
6.sobota 2. srpna &#8211; Pacov / trial<br>
7.sobota 30. srpna &#8211; Bílina / trial<br>
8.sobota 27. září &#8211; Most &#8211; Čepirohy</p>

<strong>Slavnostní vyhlášení výsledku bude v pátek 5.12.2008</strong>

<p><strong>Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů</strong><br>
Závodník je povinen se přihlásit k závodu maximálně 24 hod. před zahájením závodů, tj. do pátku 12,00 hod. na stránkách www.rcmodels.cz. Pokud jezdec splní termín přihlášení, je startovné 300.- Kč. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu maximálně do 8,30 hod., platí zvýšené startovné o 100.- Kč. Jezdec má při přejímce povinnost předložit ke kontrole pořadateli minimálně dvě odlišné frekvence, neplatí pro majitele Spektrum DSM.</p>

<p><strong>Trénink a kvalifikace okruhových závodů</strong><br>
Nitro Monster a Stadium Truck závod bude zahájen jedním měřeným tréninkem ve skupinách od 9,00 až 9,30 hod. Doba tréninku 3 + 5 min. Rozdělení do skupin se provede s maximálním počtem 10ti závodníků ve skupině. Každé skupině musí být umožněno absolvovat minimálně tři kvalifikační rozjížďky na 3 + 10 min. , ze kterých je nejlepší dosažený výsledek rozhodující pro zařazení závodníků do postupových finálových jízd. Podle výsledků dosažených v kvalifikační části postupují první dva jezdci přímo do hlavního finále a ostatní jezdci jsou rozděleni do semifinálových jízd, které se jedou na 3 + 15 min. Semifinálovou skupinu A tvoří jezdci, kteří se v celkovém pořadí po kvalifikačních rozjížďkách umístnili na lichých místech , semifinálovou skupinu B tvoří jezdci kteří se umístnili na sudých místech. Z každého semifinále postupuje vítěz přímo do hlavního finále a ze sortu jezdců podle dosaženého výsledku doplní nejlepší jezdci hlavní finále do 10 míst. Hlavní finále se jede na čas 3 + 20 min. a startuje se z roštu. Jezdci, kteří skončí na 11.až 20. místě /určeno výsledkem jezdce ze semifinálových jízd/, jedou finále B na čas 3 + 15 min. Pořadí zbývajících jezdců je určeno sortem jezdců ze semifinálových jízd.</p>

<p>Před vpuštěním modelů na dráhu do jednotlivých kvalifikačních rozjížděk je odpočítáván přípravná čas ( 3min., 2 min., do konce přípravného času&#8230;) Rozjížďky začínají tzv. letmým startem, kdy od vyhlášení přípravného času ( 3 min. do startu &#8230;. půl minuty do startu, start) modely projíždějí plynule dráhou v určeném směru a nevyčkávají, neotáčí se ani nezastavují před smyčkou . Do jednotlivých kvalifikačních rozjížděk je povoleno modely pouštět pouze z prostoru depa. Start řídí startér. Porušení těchto pravidel před startem má za následek penalizaci +10 vteřin. Poté se již při prvním protnutí smyčky začíná každému závodníkovi počítat samostatně čas 10 min. Pro kvalifikaci jezdce do finálových jízd je nezbytné dosažení výsledku, který je nutný pro zařazení do celkového tzn. odjetí a změření alespoň jednoho okruhu. Případná úprava trati musí být provedena vždy před započetím nové série kvalifikačních rozjížděk. Pokud se odjedou všechny tři kvalifikační rozjížďky a poté nastane nečekaný problém bránící regulérnímu dokončení závodu, může pořadatel vyhlásit celkové pořadí podle výsledku kvalifikace, toto platí i pokud se odjedou semifinálové jízdy a finále se už z výše uvedeného důvodu nemůže uskutečnit. Elektro Monster /Stadium Truck &#8211; závod je vypsán, pokud se přihlásí minimálně 4.jezdci. Kvalifikační část tvoří 3 jízdy na 5 min. Podle dosaženého nejlepšího výsledku se jezdci rozdělí do finálových skupin A,B atd.</p>

<p>Finálové jízdy se jedou 2x na čas 5 min. O pořadí rozhoduje lepší najetý výsledek.</p>

<p><strong>Kategorie BAJA</strong> &#8211; závod je vypsán, pokud se přihlásí minimálně 4.jezdci. Kvalifikační část tvoří dvě jízdy na čas 3 + 15 min. Podle nejlepšího výsledku se závodníci rozdělí do finálových skupin po 8mi jezdcích. Finálové jízdy se jedou na 20 minut.</p>

<p><strong>Závody TRIAL</strong> &#8211; pravidla jsou určena pořadatelem závodu a jezdci jsou s nimi seznámeni při rozpravě.</p>

<p><strong>Obecná pravidla</strong><br>
V případě malého nebo vysokého počtu závodníků může pořadatel, po dohodě s ředitelem seriálu nebo rozhodčím, změnit časový harmonogram a systém závodu. Toto rozhodnutí musí být oznámeno závodníkům před zahájením měřeného tréninku.
Ve věcech rozhodnutí regulérnosti závodu při špatném počasí, posunutí časového rozpisu vč.posunutí zahájení závodu, ukončení závodů z důvodu neregulérních podmínek, rozhoduje vždy rozhodčí závodu. Proti jeho rozhodnutí není odvolání. Rozhodčí na návrh technického komisaře provádí i diskvalifikace jezdce z jízdy nebo celého závodu.</p>

<p>Start do semifinálových jízd a finále V přípravném čase finálové jízdy má kterýkoli z jezdců možnost odložit start a vynutit si tak max. 10 ti minutový odklad startu finálové jízdy. Start se v tomto případě odloží vždy o celých 10 minut. Tato možnost může být využita pouze jedním jezdcem. Odklad startu v nižších rozjížďkách je plně v kompetenci rozhodčího. Možnost odložit start zaniká ohlášením 30 vteřin do startu každé finálové jízdy. Případný odklad startu může v určeném časovém intervalu ohlásit pouze příslušný mechanik a po dohodě s rozhodčím závodů.</p>
<p>Přípravný čas a start vyhlašuje startér / rozhodčí , na pokyn &#8222;30 vteřin do startu&#8220; musí zajet všechny modely do depa, mechanici je přenesou na příslušná místa na startovní rovinku, nebo mohou mechanici jít na příslušná místa na startovní rovince a modely k nim postupně přijíždějí. Čas před vlastním startem odpočítává startér/ rozhodčí 10 vteřin 5, 4, 3, 2, 1, start. Na povel 3 položí mechanik stroj na zem (způsob odpočítávání musí být zřetelný pro mechaniky i pro jezdce). Poté již mechanici nesmí své modely nijak přidržovat, nebo se jich jakkoli jinak dotýkat. Při nepovedeném startu je start opakován a jezdec, který zavinil opakovaný start, bude odstartován z depa až když ho minou všechny modely, to znamená že musí počkat až projedou všechny modely i v případě kolize. Pokyn startu z depa dává taktéž startér/ rozhodčí. Umístnění na startovním roštu kontroluje startér/ rozhodčí podle rozřazení modelů do jednotlivých finálových jízd.</p>
<p>Penalizace Penalizace jezdce (např. úmyslné zkracování dráhy nebo opakovaně nebezpečnou jízdu) se uděluje ve formě STOP and GO obvykle po předešlém napomenutí. Stroj musí zajet do depa a vyjede teprve na pokyn startéra / rozhodčího. Doba zastavení je 5 – 10 vteřin (závažnost přestupku posuzuje rozhodčí). Jezdec je povinen na výzvu rozhodčího zajet do vyhrazeného prostoru nejpozději v následujících třech kolech od udělení penalizace. Prostor penalizace (vyhrazený pořadatelem) je kontrolován rozhodčím a není v něm povoleno doplňování paliva ani žádné opravy. Model při penalizaci vždy drží příslušný mechanik a řídí se pokyny rozhodčího. V případě, že jezdec nezastaví ve vyhrazeném prostoru je diskvalifikován z rozjížďky, semifinále, finále. V případě, že se přestupku dopustí v předposledním nebo posledním kole, je mu automaticky odečteno 1 kolo.</p>
<p>Po skončení jízdy odevzdá jezdec vysílač na místo vyhrazené pořadatelem a zaujme pozici nasazovače dle svého startovního čísla. V případě, že se nedostaví na pozici nasazovače do 1 minuty před startem, je penalizován škrtnutím do té doby nejlepšího výsledku.
V průběhu celého závodu jsou vysílače uloženy na pořadatelem k tomu určeném místě a závodník jej nesmí vyzvednout z tohoto prostoru bez předchozího souhlasu pořadatele závodu. Toto nařízení platí i pro majitele systému Spektrum DSM. Jezdec který odstartoval, nesmí již s vysílačem opustit řídící věž. V případě, že se rozhodl ukončit svou jízdu, může opustit tribunu jezdců jenom se souhlasem rozhodčího. Při nedodržení této podmínky je soutěžící penalizován škrtnutím do té doby nejlepšího výsledku.</p>
<p>V případě rušení modelů použitím jiné frekvence než je jezdcem nahlášena, je tento jezdec z jízdy vyřazen. Následnou změnu frekvence oznámí pořadateli.</p>
<p>Protesty Protesty se podávají písemně k řediteli závodu do 10 mim. po ukončení jízdy společně se zálohou 1000 Kč , která je po případném uznání protestu soutěžícímu vrácena. Protest musí být vyřízen do 20 min. po jeho podání. Jestliže protest není do 20 min. vyřešen, je to bráno, jako by byl schválen. Proti rozhodnutí Stop and go není možné podat protest, stejně jako proti škrtnutí výsledku z důvodu nepřítomnosti na pozici nasazovače.</p>
<p>Rozhodující slovo má rozhodčí závodu , který může celou záležitost řešit i s ředitelem závodů a zástupcem jezdců.
</p>
<p><strong>Stavební pravidla</strong><br>
Technické specifikace společné pro modely Nitro Monster Truck a Stadium Truck. Pokud se jedná o originální model RTR nebo model ze stavebnice , může rozhodčí povolit výjimku z některých ustanovení obecných pravidel. Následující pravidla jsou však rozhodující a nebude na ně udělována výjimka.</p>
<strong>Obecná pravidla :</strong>
<ul>
<li>je zakázáno používat na modelu jinou než originální palivovou nádrž.</li>
<li>kategorii Monster Truck je zakázáno používat přítlačné křídlo.</li>
<li>v kategorii Monster Truck je zakázáno použití středového diferenciálu.</li>
<li>jestliže vzniknou pochybnosti do které kategorie se má model zařadit je na závodníkovi aby dokázal kam jeho model patří.</li>
<li>ředitel závodu může model přeřadit do patřičné kategorie.</li>
</ul>
<strong>Rozměry modelu nesmí přesahovat následující rozměry :</strong>
<ul>
<li>celková délka max. 600 mm</li>
<li>celková šířka max. 500 mm, pro trial 470 mm – trialová branka bude široká 500mm</li>
<li>průměr kol max. 190 mm</li>
<li>šířka kola max. 110mm</li>
<li>model smí být vybaven nárazníky standardních rozměrů, nebo tuning originály, který nesmí ohrožovat ostatní modely.</li>
</ul>
<strong>Pohon</strong><br>
<ul>
<li>Pohon 4WD, kategorie Stadium Truck může mít středový diferenciál.</li>
<li>Povolena je až čtyřstupňová převodovka a zpětný chod</li>
<li>K pohonu modelu smí být použit motor o zdvihovém objemu max. 6 cm3</li>
<li>2 motory jsou povolené jen u modelů, které jsou originál továrně dodávané se dvěma motory</li>
<li>Všechny modely musí být vybaveny výfukem (tlumičem hluku).</li>
<li>Výfukové potrubí musí být spojeno s tlumičem výfuku.</li>
<li>Sací otvor karburátoru musí být vybaven vzduchovým filtrem</li>
</ul>
<p><strong>Vzhled modelu</strong><br>
Vzhled modelu musí přiměřeně odpovídat vzhledu vozu, používaného při závodech Monster Truck. Model má zcela odkryta kola, karosérie může být vybavena otvory, umožňující přístup k plnícímu otvoru palivové nádrže, vypínači a seřizovacím prvkům motoru, z předního okna může být odstraněna maximálně jedna třetina. Volný prostor kolem těchto prvků musí být minimální. Pokud je model vybaven ochranným obloukem, musí být otevřená karosérie upravena tak, aby zakryla RC soupravu a palivovou nádrž s dostatečnou přední a boční plochou dovolující umístění soutěžního čísla.</p>

<p><strong>Technické specifikace modelu Monster/ Stadium Truck Electric</strong><br>
<u>Pohon 4WD nebo 2WD</u><br>
– Stejnosměrný motor – s maximálně dvěma motory třídy GT550<br>
– Střídavý motor – pouze jeden motor bez omezení<br>
– baterie nejsou omezeny</p>

<p>Pro ostatní stavební pravidla platí stejné ustanovení jako u Nitro modelů.</p>

<p><strong>Technické specifikace modelu BAJA</strong><br>
Pouze pro originální modely od HPI s úpravami tunning.dílů od HPI a EDIT.</p>

<p><u>Platí pro všechny kategorie:</u><br>
Model nesmí mít ostré hrany které by mohly poškodit ostatní modely.<br>
– měřící transpondery budou za poplatek k zapůjčení od pořadatele závodů<br>
– Startovní čísla zajistí pořadatel závodů.</p>

<p>Každý model musí být opatřen minimálně dvěma startovními čísly, které jsou v souladu se startovním místem v kvalifikační nebo finálové skupině. Číslice musí být čitelné o výšce číslice alespoň 35 mm. Startovní čísla musí být umístěna na boku karoserie / upřesní rozhodčí podle umístění místa měření/ a na přední části karoserie modelu tak, aby bylo čitelné. Bez tohoto řádně viditelného označení nesmí závodník nastoupit k jízdě. Dojde – li během jízdy k poškození modelu, je věcí hlavního rozhodčího k posouzení, zda daný model může pokračovat v jízdě vzhledem k bezpečnosti v jízdě. Utržené zadní křídlo není důvodem k přerušení jízdy.</p>

<p><strong>Pořadatel / technický komisař a rozhodčí</strong> mohou kdykoliv během závodu zkontrolovat kterýkoliv model, zda odpovídá pravidlům. Diskvalifikaci jezdce za neodpovídající model uděluje rozhodčí. Jezdec může být diskvalifikován pouze z jedné jízdy a pokud model upraví dle pravidel , může pokračovat v závodech.</p>

<p><strong>Bezpečnost</strong><br>
Nahazovači musí být vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami (rukavice) pro snížení rizika poranění v případě kontaktu s pohyblivými částmi modelu. Pořadatel zajistí reflexní vesty a nasazovač je povinen tuto reflexní vestu mít na sobě. Pořadatel upřesní před začátkem závodu pohyb mechaniků při závadě na modelu. Nahazovač v žádném případě nebude opouštět svojí pozici.</p>

<p><strong>Organizační zajištění</strong><br>
Ředitelem seriálu závodů je pan Václav Strupek. Ředitel jednotlivého závodu a hlavní rozhodčí závodu je představen jezdcům při rozpravě. Případný technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a také budou představeni v rozpravě závodníkům. Pořádající klub má za povinnost zajistit kryté místo pro obsluhu počítacího zařízení, místo pro vyvěšení výsledků, místo pro úschovu rádií a místo pro technickou kontrolu. Zároveň je povinen nejpozději do 1.týdne předat výsledky závodů písemně řediteli celého serálu. Pořadatel okruhového závodu zajistí pro jezdce přípojku 220 V. V dosahu závodiště musí být zajištěno sociální vybavení.</p>
<div align=“right“>Václav Strupek<br>ředitel seriálu SAVAGE CUP 2008</div>