GP Třebíč – propozice

Jirka Toman


<p align=“justify“><b>RC Autoklub Třebíč</b> pořádá ve spolupráci s firmou <b>HT Zlín</b> seriál šesti závodů modelů aut v
kategorii TC E 1:10 TC, na koberci o rozměrech 16×32 m, v novém pěkném prostředí, tělocvičny ZŠ v Okříškách
( 8 km od Třebíče směrem na Jihlavu, od kraje obce Okříšky ze směru od Třebíč cca 350m za služebnou Policie a školou po pravé straně cca 50m ), závody jsou pořádány jako jednodenní.<br>
<b>Termíny závodů:</b> 11.10.2003, 13.12.2003, 27.12.2003, 24.1.2004, 28.2.2004, 27.3.2004.
</p>
<p align=“justify“><b>Organizační zajištění</b><br>
Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů je předseda RC AUTOKLUBU Třebíč pan Radoslav Bok. Rozhodčí závodu, technický
komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni při rozpravě závodníkům. <br>
Bufet zajištěn. <b>Nutné přezůvky vhodé do sportovní haly – ne s černou podřážkou</b>.</p>
<b>Závody jsou vypsány v následujících kategoriích:</b>
<p align=“justify“><b>Modified</b> – povolené motory komerčně dostupné typu 540 s minimálním počtem závitů 12,
pneumatiky LRP. Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí. V této kategorii bude vyhlášeno závěrečné
pořadí juniorů.</p>
<p align=“justify“><b>Superstock</b> – kategorie určená pro jezdce, kteří nejsou v neoficiálním pořadí TOP jezdců MČR do
10. místa. Povolené celé motory REEDY SPEC CLAS 19 závitů, dodané sponzorem závodu ing. Juříkem za cenu 1400 Kč. Určený
stálý převod dle přiložené tabulky. Jízdní doba 5 min. Motory se nesmí upravovat. Pneumatiky LRP. Zájemci o tuto kategorii si mohou předem objednat motor na níže uvedeném kontaktu.</p>
<p align=“justify“><b>Amatér</b> – kategorie vypsaná pro začátečníky, omezená pouze motory „JONSON“ 27 závitů,
nerozebíratelné s volnými stavebními pravidly podvozku. Pneumatiky od všech výrobců, pouze bez vzorku (zakázány
pneumatiky se špuntíky, vzorkem nebo mechy). Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí.</p>
<hr align=“center“ width=“50%“>
<p align=“justify“><b>Kvalifikační a finálové jízdy:</b><br>
Každý závodník absolvuje <u>4 kvalifikační rozjížďky na 5 minut</u>. Ze čtyř kvalifikačních jízd se budou započítávat
<b>dvě nejlepší umístění ze sortů</b> /ne dojezdové časy/, při shodě bodů rozhoduje třetí lepší výsledek, dále pak
nejlepší dosažený čas. Pořadí jezdců do první rozjížďky je dle startovního čísla, do dalších rozjížděk vždy podle
výsledku poslední rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku budou jezdci rozděleni <b>po 10 do finálových jízd</b>. Všechny
<b>finálové jízdy se pojedou 3x</b>. Za umístění ve finálových jízdách budou přiděleny body /1-10/. Započítávají se dva
nejlepší výsledky, při shodě bodů rozhoduje postupvé místo z rozjížděk. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start
dostaví nejméně 3 závodníci.</p>
<p align=“justify“><b>Povinnosti závodníků:</b><br>
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo
fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů. Závodník je povinen být
alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování
rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky.
V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není
povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále. Po oznámení, že závodník ukončil rozjížďku nebo
byla ukončena finálová jízda <b>je povinen ihned zastavit vozidlo</b> na vhodném místě závodní tratě tak aby se
zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a
případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět
otevřena po vyhlášení výsledků. <u>Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů</u>. <b>Závodník je
povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění
trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. <u>Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit
umístění čipu.</u></b>
</p>
<p><b>Technická kontrola a nasazování</b><br>
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto na předepsaném místě a zúčastnit se
nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu do té
doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Podle trati
budou čísla pro nasazovače shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním
rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení
jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní
rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou
náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za
sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. Ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně
nejlepší jezdec a dále podle pořadí.</p>
<p><b>Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů</b><br>
V den závodu je povolen volný trénink od 7,15 hod. do 9,15 min. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při
volném tréninku bude na dráze max.12 jezdců s různými frekvencemi – např. cedulky s frekvencemi apod. Každý závodník
je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude
k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede,
nebude brán na jeho přihlášku zřetel. V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,30 hod potvrdí svoji účast a zaplatí
startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. Každý jezdec bude mít na karoserii min. jedno
startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle.
Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. <u>Před zahájením rozjížděk odevzdají všichni
závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla může být závodník diskvalifikován
ze závodu !!!</u> Po skončení finálových jízd bude následovat vyhlášení výsledků s předáním cen.</p>
<p align=“justify“><b>Startovné</b>
V případě že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu – včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do
10,00 hod. – je stanoveno startovné na Kč 200,-Kč. V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné
Kč 250,-Kč. Junioři platí startovné 150.-Kč, v případě pozdního přihlášení 200.-Kč. Přihlášky zasílá závodník řediteli
seriálu na tel. +420 602 960697 nebo e-mail: <a href=“mailto:gptrebic@masters.cz“>gptrebic@masters.cz</a>. Nutno uvést jméno, dvě frekvence a kategorii,
ve které chci startovat.
</p>
<p align=“justify“><b>Stavební pravidla</b><br>
Seriál závodů GP Třebíč v kategorii MODIFIED a SUPERSTOCK se koná <b>dle stávajících pravidel EFRA</b> s důrazem na
kontrolu následujících parametrů:<br>
– minimální hmotnost 1500 g bez čipu, povolená tolerance -3g<br>
– povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm<br>
– světlost podvozku minimálně 4mm<br>
– max.šířka podvozku bez karoserie 190mm<br>
– karoserie:<br>
– jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm<br>
– přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy modelu<br>
– pro obě kategorie jsou předepsány stejné pneumatiky předem nalepené a označené od výrobce LRP čís.výr.65051. <br>
Pořadatel bude prodávat kompletní pár kol včetně disků a výplní za 600.- Kč. <br>
– akumulátory – 6 článků sub.“C“ – NiCD nebo NiMH<br>
– kategorie MODIFIED – motory – pouze komerčně dostupné typu 540 bez dodatečných úprav s kotvou minimálně 12 závitů <br>
– kategorie SUPER STOCK – motory dodávané pořadatelem za zvýhodněnou cenu 1400.- Kč typ Reedy Spec Class s 19ti závitovou
kotvou. Poveleny uhlíky jen s očkem. Uhlíky se nesmí letovat jen šroubovat. V této kategorii je určen pro jednotlivé podvozky i převodový poměr viz tabulka. <br>
Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, rozhodčího závodu,technického komisaře a zástupce jezdců.
</p>

<p align=“justify“><b>Sankce a protesty</b><br>
– v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda<br>
– v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů – proti tomuto rozhodnutí není odvolání<br>
– pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů <br>
– nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo – ústní varování – při opakování – STOP AND GO tj. zastavení v boxech na min. 5 vteřin.<br>
– naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související – STOP AND GO na min 5 sec. V případě, že se tento přestupek stane například v posledním kole, bude závodníkovi přičteno 10 vteřin.<br>
– porušení povinnosti závodníka – bude posuzováno individuálně <br>
Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 300,- která se v případě jeho neuznání nevrací.
Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest. <br>
</p>
<p align=“justify“><b>Ceny a vyhlášení vítězů</b>
Vyhlášení je pro každou kategorii zvlášť, junioři jsou vyhlašováni pouze pro kat. MODIFIED. Ceny a poháry pro vyhlášení
celkového pořadí zajišťují sponzoři tohoto seriálu <br>
<br>
<b>Celkové pořadí MODIFIED</b><br>
1.místo – putovní pohár + pohár + cena<br>
2.místo – pohár + cena<br>
3.místo – pohár + cena <br>
4. až 10.místo – diplom<br>
<br>
<b>Celkové pořadí SUPER STOCK</b> <br>
1.místo – pohár + cena<br>
2.místo – pohár + cena<br>
3.místo – pohár + cena <br>
4. až 10.místo – diplom<br>
<br>
<b>Celkové pořadí Junioři Modified</b><br>
1. až 3. místo – pohár + cena <br>
4. až 10. místo – diplom<br>
<br>
<b>Celkové pořadí AMATÉR</b><br>
1.místo – pohár + cena<br>
2.místo – pohár + cena<br>
3.místo – pohár + cena<br>
4. až 10.místo -diplom<br>
<br>
</p><table cellspacing=0 border=1 cellpadding=2 align=“center“>
<caption><b>BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ</b></caption>
<tr><td> 1 – 100 bodů</td><td>11 – 85 bodů</td><td>21 – 70 bodů</td><td>31 – 55 bodů</td><td>41 – 40 bodů</td></tr>
<tr><td> 2 – 95</td><td>12 – 80</td><td>22 – 65</td><td>32 – 50</td><td>42 – 35</td></tr>
<tr><td> 3 – 93</td><td>13 – 78</td><td>23 – 63</td><td>33 – 48</td><td>43 – 33</td></tr>
<tr><td> 4 – 92</td><td>14 – 77</td><td>24 – 62</td><td>34 – 47</td><td>44 – 32</td></tr>
<tr><td> 5 – 91</td><td>15 – 76</td><td>25 – 61</td><td>35 – 46</td><td>45 – 31</td></tr>
<tr><td> 6 – 90</td><td>16 – 75</td><td>26 – 60</td><td>36 – 45</td><td>46 – 30</td></tr>
<tr><td> 7 – 89</td><td>17 – 74</td><td>27 – 59</td><td>37 – 44</td><td>47 – 29</td></tr>
<tr><td> 8 – 88</td><td>18 – 73</td><td>28 – 58</td><td>38 – 43</td><td>48 – 28</td></tr>
<tr><td> 9 – 87</td><td>19 – 72</td><td>29 – 57</td><td>39 – 42</td><td>49 – 27</td></tr>
<tr><td>10 – 86</td><td>20 – 71</td><td>30 – 56</td><td>40 – 41</td><td>50 – 26</td></tr>
</table>
<p align=“center“>Od 51. místa je vždy odečítán jeden bod /51 místo=25, 52=24 a tak dále/.</p>
<br>
<table cellspacing=0 border=1 cellpadding=2 align=“center“>
<caption><b>Převody pro kategorii SUPER STOCK</b></caption>
<tr><td colspan=“3″>převod</td>
<td>1/8,15</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>1/7,5</b></font></td>
<td>1/6,9</td>
<td>1/7,2</td></tr>
<tr><td>typ podvozku</td>
<td>stálý převod</td>
<td>velké kolo</td>
<td>pastorek</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>pastorek</b></font></td>
<td>pastorek</td>
<td>pastorek</td>
</tr>
<tr><td>Associated TC3</td>
<td>2,5</td>
<td>72</td>
<td>22</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>24</b></font></td>
<td>26</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr><td>Schumacher Mission</td>
<td>1,77</td>
<td>92</td>
<td>20</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>22</b></font></td>
<td>24</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr><td>Losi XXX-S</td>
<td>1,81</td>
<td>90</td>
<td>20</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>22</b></font></td>
<td>24</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr><td>XRAY</td>
<td>2,1</td>
<td>90/93</td>
<td>23/24</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>25/26</b></font></td>
<td>27/28</td>
<td>26/27</td>
</tr>
<tr><td>Yokomo</td>
<td>2,2</td>
<td>78</td>
<td>21</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>23</b></font></td>
<td>25</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr><td>Kyosho KX-one</td>
<td>1,91</td>
<td>128</td>
<td>30</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>33</b></font></td>
<td>35</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr><td>Tamiya 414M, TA04</td>
<td>2,1</td>
<td>96</td>
<td>25/31</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>27/34</b></font></td>
<td>29/37</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr><td>Tamiya TB01</td>
<td>2,6</td>
<td>88</td>
<td>28</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>30</b></font></td>
<td>33</td>
<td>32</td>
</tr><tr><td>Tamiya TA03 Pro</td>
<td>2,6</td>
<td>62</td>
<td>20</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>22</b></font></td>
<td>24</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr><td>Tamiya TA03</td>
<td>2,6</td>
<td>43</td>
<td>14</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>15</b></font></td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr><td>Kyosho TF-04</td>
<td>2,6</td>
<td>88</td>
<td>28</td>
<td><font color=“#ff0000″><b>30</b></font></td>
<td>33</td>
<td>32</td>
</tr>
</table><br>
<div align=“right“>Zpracoval: Radoslav Bok<br>předseda RC autoklubu Třebíč</div>