NCC Cup 2016 propozice

Alexander Žvak


Všeobecná pravidla Nitro Czech Cupu (NCC)

Pravidla NCC 2016

Kategorie:GP Open

obecné povinnosti obou stran

Každý jezdec se závodů účastní dobrovolně, v případě vzniku škody na majetku či zdraví, zodpovědnost nenese organizátor seriálu závodů Alexandr Žvák, ani klub na které se závd pořádá. Nemůže na nich být vymáhána jakákoliv náhrada za vzniklou škodu či poškození zdraví. Každý jezdec se musí chovat tak aby nepoškodil zdraví či majetek dalších účastníků. Organizátor pořádá závody bez nároku na jakýkoliv honorář, závody pořádá pouze jako zábavu pro všechny zúčastněné.

Jezdec má povinnost uvést na přihlášce pokud nevlastní DSM systém minimálně dvě frekvence RC soupravy. Pokud tak neučiní, nemusí být připuštěn k závodu a bez náhradní frekvence na něj nebude brán zřetel při vzniku s rušením a obsazenou frekvencí .
Každý jezdec musí vlastnit personální transponder firmy AMB.
Za přípravu trati plně odpovídá pořádající klub. Po celou dobu závodu musí být přítomna technická kontrola a musí být obsazena alespoň jednou osobou pověřenou hlavním rozhodčím závodu s dobrou znalostí pravidel.
Ceny za celkové umístění v seriálu NCC budou zakoupeny organizátorem seriálu. Obnos bude vybrán podílem ze startovného. Viz. níže.

1) ORGANIZACE ZÁVODU
• je na pořádajícím klubu, nutnost určit technického komisaře, ředitele závodu a hlavního rozhodčího.

2) SYSTÉM ZÁVODU pro obě kategorie:

• Všechny kvalifikační rozjížďky trvají 7 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund).
• Čtvrtfinálové jízdy trvají 15 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund.
• Půlfinálové jízdy trvají 20 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund.
• Finálová jízda A trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund.

Finálová jízda B trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund.

– z rozjížděk dojde k rozřazení jezdců do případného ¼ finále ( bude – li více než 20 jezdců ve startovním poli, dále pak ½ finále, ze kterého vyjdou finalisté B a A Finále na 30 minut. Pokud bude do 18ti jezdců ve startovním poli, bojuje jezdec B finále o desátou pozici na startu A finále.

Obecně platí: pokud bude například 14 soutěžících v celém závodě, finále A pojede 8 (+1), B finále 6 jezdců, tedy: vítěz B finále se přidá k původním osmi jezdcům A finále, pojede jich tedy devět. Maximální počet jezdců v B a A finále je deset jezdců!!! Znamená to, že A finále pojede maximálně 9+1, nebo rovnou deset jezdců, je-li obsazeno startovní pole devatenácti a více jezdci.

• Minimální čas mezi startem jednotlivých skupin v rozjížďkách je 5 minut, mezi čtvrtfinálovými a půlfinálovými jízdami 10 min.
• Rozjížďky jsou startovány systémem postupného startu na pokyn startéra , nebo letmým startem se spínaným vlastním časem, semifinálové a finálové jízdy jsou startovány systémem hromadného startu z roštu a jednotným časem s rozhodujícím pořadím.
• Do prvních rozjížděk nastupují závodníci dle pořadí určeného pořadatelem závodu.
• V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, v semifinálových i finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

3) START A ODLOŽENÍ STARTU
• Start probíhá chronologicky následovně:
Rozjížďky:
Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je určeno pro jezdce i mechaniky. 1 minuta do startu – určeno hlavně nasazovačům – musí být již na svých postech, odložení startu pro technickou závadu na modelu účastníka rozjížďky není možné.
30 vteřin do startu – tribuna je uzavřena, začíná kontrola nasazovačů – všichni se přihlásí zvednutou rukou, auta zajíždí do depa na dotankování paliva.
15 vteřin do startu
– v případě startu na pokyn startéra všichni mechanici přináší auta na startovní čáru, a na pokyn startéra postupně modely odstartují do rozjížďky.
– v případě letmého startu vozy po dotankování vyjíždí z boxové uličky a musí bez zastavéní kroužit po dráze do ohlášení startu. V případě porušení tohoto pravidla následuje penalizace STOP and GO.
Proti pomocné práci startéra nelze podat protest.

Finálové jízdy:
Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je určeno pro jezdce i mechaniky.
1 minuta do startu – určeno hlavně nasazovačům – musí být již na svých postech.
30 vteřin do startu – tribuna je uzavřena, začíná kontrola nasazovačů – všichni se přihlásí zvednutou rukou, auta zajíždí do depa na dotankování paliva
Toto je pro pilota poslední možnost pro odložení startu o 10 min. ze závažného technického problému ( lze jen jednou a to pouze v 1/2 finále a finále )
15 vteřin do startu – všichni mechanici přináší auta na startovní rošt
3 vteřiny do startu – mechanik odstupuje od auta na startovním roštu
0 sec START. Start může zaznít i několik vteřin po posledním odpočtu 3.
Proti pomocné práci startéra nelze podat protest.
Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, startuje z boxu jako poslední na pokyn startéra.
Kdokoli z jezdců „ulije start“ ze startovního roštu nebo v době 3 vteřin do startu popojede vpřed ze své startovní pozice, je penalizován STOP and GO.

4) KVALIFIKAČNÍ, SEMIFINÁLOVÉ A FINÁLOVÉ JÍZDY
• V jednodenním závodě se jedou minimálně 3 rozjížďky a ve dvoudenním závodě minimálně 5 rozjížděk, z toho 3 první den a ostatní v den druhý. Počet vozů v rozjíždkách je max. 10 v každé skupině. Započítává se jedna nejlepší rozjížďka každého jezdce, a to je nejvíce absolvovaných kol a nejkratší dojezdový čas.

 

Rozřazení po kvalifikačních rozjížďkách ,  postup :
– provádí se dle nejlepšího dosaženého výsledku z rozjížděk dle rozjížďkové výsledkové listiny.
1- 20 místo 1/2 finále A ,B // do finále postupují 2 z každé skupiny + ostatní dle času //
Při jakékoliv závažné změně počasí v průběhu druhého 1/2 finále ( změna jízdních podmínek), postupují z každého 1/2 finále první tři jezdci do finále.
21- 36 místo 1/4 finále A,B // do 1/2 finále postupují 2 z každé skupiny//
37- 53 místo 1/8 finále A,B // do 1/4 finále postupují 2 z každé skupiny//
54-70 1/16 finále A,B // do 1/8 finále postupují 2 z každé skupiny//
Finále se jede na 30 minut, 1/2 finále 20 minut, 1/4 – 1/16… finále na 15 minut. Start všech finálových jízd se jede ze startovního roštu hromadným startem. O výsledku rozhoduje výsledný čas a počet najetých kol – při schodě rozhoduje nejlepší výsledek z rozjížděk.
Při předčasném ukončení jízdy z důvodu selhání měřící techniky pořadatele nebo zásahu vyšší moci, nastane :
rozjížďka —- opakování
1/4 finále / jedoucí se na 15 min / — opakování
1/2 finále / jedoucí se na 20 min/ —- do 13 min. — opakování, po 13min. započtení výsledku
finále / jedoucí se na 30 min / — do 15 min. —-opakování, od 20 min pokračování
ve finále se součtem výsledků , po 25min ukončení finále se započtením výsledku

-* při opakování mohou nastoupit i jezdci, kteří pro technickou závadu odstoupili, ale
pouze s opraveným vozem / nesmí použít jiný model/
-* do pokračování smí nastoupit pouze jezdci, kteří v době přerušení rozjížďky byli aktivními
jezdci

5) DÉŠŤ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY
NCC – jede se za každého počasí, v případě velmi silného deště(bouřky,krupobití) je možno závod zrušit, o tomto rozhoduje pouze pořadatel daného závodu.

6) SYSTÉM HODNOCENÍ
• Do finálových i semifinálových jízd musí nastoupit min. čtyři vozy. Pokud závodník nenastoupí k žádné z (semi)finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední.

8) POVINNOSTI ZÁVODNÍKU A SANKCE ZA JEJICH PORUŠENÍ
• Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit úvodní rozpravy.
.Po ukončení každé jízdy neprodleně odevzdá auto na technickou kontrolu a jde nasazovat na trať auta další jízdy ( pokud je nasazování určeno v rozpravě).
• Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu dosažený čas v rozjížďce. Na svém nasazovacím stanovišti musí stát nejpozději 1minutu před startem, pokud tak neučiní, bude mu škrtnut nejlepší do té doby dosažený výsledek. Pokud však zatím nedokončil ani jednu jízdu, škrtá se mu první následná jízda. Pokud se závodník z jakéhokoliv důvodu nezúčastní rozjížďky, semifinále nebo finále, je přesto povinen jít nasazovat. Závodník není nikdy této povinnosti zbaven, pokud tak neurčí pořadatel již v rozpravě. Závodník může poslat za sebe plnohodnotného náhradníka pro nasazování.
• Soutěžící musí být nejpozději 30 sekund před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Závodník během rozjížďky může opustit tribunu, ale tak aby neomezil ostatní.
• Po vypršení časového limitu jízdy a oznámení této skutečnosti časoměřičem je závodník povinen, nejpozději v následujícím kole ukončit jízdu zajetím do depa.
Při nutné změně frekvence vyhlášené pořadatelem ( kolize frekvencí)se podřizuje výměně jezdec s horším umístěním , pokud se jezdci s kolizní frekvencí vzájemně nedohodnou jinak.
• Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér a to buď osobní ,jehož číslo nahlásí pořadateli.
• Závodník je povinen umístit na karoserii svého vozu startovní číslo přidělené pořadatelem. Startovní číslo sena karoserii umisťuje dle pokynů pořadatele.

9) PENALIZACE A PROTESTY
• V případě startu do rozjížďky s modelem neodpovídajícím technickým předpisům , bude závodníkovi škrtnuta jízda ve které jel s nezpůsobilým modelem.
• V případě, že závodník absolvoval jízdu s upraveným motorem odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodu. – Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
Za nesportovní chování na tribuně:
– při prvním porušení, napomenutí rozhodčím závodu
– při druhé porušení , STOP and GO ( 10 sec)
– při třetím porušení diskvalifikace z jízdy
Jezdec v průběhu jízdy smí opustit tribunu za následujících podmínek :
– neomezí jakýmkoli způsobem v jízdě ostatní jezdce
– nechá vysílač na tribuně – V případě DSM nemusí
Porušení těchto pravidel znamená diskvalifikaci z jízdy.
Narážení do modelu závodníka zezadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související :
–při prvním porušení STOP AND GO ( zastavit a jet)
–při druhém porušení STOP AND GO ( 10 sec.)
–při dalším porušení diskvalifikace z jízdy
• V případě, že se závodník opožděně dostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu poslední výsledek.
• Protest proti výsledku nebo rozhodnutí rozhodčího možno podat pouze do 10 min.(po tomto limitu nebude protest akceptován) od vyvěšení výsledku jízdy u ředitele závodu spolu s kaucí 500,- Kč , která se v případě jeho neuznání nevrací.
Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest.

10) TECHNICKÁ KONTROLA , ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ
• Každý závodník je povinen neprodleně po ukončení jízdy model předat na technickou kontrolu, nebylo-li stanoveno jinak pořadatelem závodu.
Jezdec si model vyzvedne po provedené technické kontrole , nebo na výzvu tech. komisaře.

• Pokud jezdci zhasne v jízdě motor, nebo dojde k jakékoliv technické závadě, je povoleno opětovné nastartování či oprava pouze v boxu. Nasazovač není určen k jakékoliv technické pomoci, a je povinen se maximálně věnovat nasazování. Pokud vozidlo brání v jízdě ostatním, nasazovač neprodleně odstaví tento vůz z jízdní dráhy a pokračuje v nasazování.

11) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ – FUNKCE
• Pořádající klub má minimálně za povinnost zajistit:
– Připravenost dráhy včetně zázemí.
– Startéra, časomíru s obsluhou, člena technické kontroly, ředitele závodu, rozhodčího.
– Místo pro vyvěšení výsledků
– Místo pro úschovu RC vysílačů
– Místo pro technickou kontrolu

Je povinen zveřejnit výsledky závodu do 30 min. po jeho ukončení.
• hlavní rozhodčí – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• ředitel závodu – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• technický komisař – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• startér a člen tech. kontroly– volen pořadatelem a představen v rozpravě

12) PREZENTACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pořadatel musí umožnit trénink jezdců den před závody a to v délce nejméně 2 hod.
V den závodů v době od 7.30 – 8.30.
V den závodu jezdec potvrdí svoji účast, na prezentaci a zaplatí startovné.
Vyhlášením rozpravy je trať uzavřena.

13) PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Startovné pro obě kategorie činí pro rok 2016…… 300,- Kč
Z toho 200,- Kč připadne pořadateli závodu – 100kč jde do banku, ze kterého se nakoupí ceny a poháry pro vyhlášení výsledků sezony.

Jezdci věku 60+ startovné 150,-

Jezdci věku 65+ startovné zdarma ( mohou však zaplatit dobrovolný poplatek libovolné částky)

Veškeré informace ohledně Nitro Czech Cupu na tel. 603 377 160 p. Alex. Žvák

Kategorie , technická a stavební pravidla podvozků

KATEGORIE

GP Open -podvozky libovolné značky – čas rozjížděk 7 minut, finále 30minut

povinné tankování v rozjížďkách !!!

 

Technická a stavební pravidla

kategorie GP Open

Obecně platné rozměry:
min/max. šířka modelu včetně karoserie 175/205mm
min./ max. šířka podvozku včetně kol 170/200mm
min/max. délka vozu včetně karoserie a křídel 360/460mm
max. šířka předních kol 26mm
max. šířka zadních kol 30mm
min./max. rozvor 230/270mm
Min.váha včetně osobního transponderu 1725g

Motor + výfuk :
libovolný 2,11

Motory a jejich výfukové potrubí s tlumičem nesmí být nijak dodatečně upraven.
Trubička výfuku min. délky 10mm a max. vnitřního průměru 5,2mm

Karoserie:
1. Pouze karoserie typu DTM – libovolný výrobce
Dle následujících pravidel:
Karoserie nesmí být upravena jinak než je povoleno:
– max. otvor v předním okně 50mm – nesmí zasáhnout do prostoru střechy pokud je ve střeše tankovací otvor.
– boční přední okna mohou být stažená
– zadní okno odstraněné
– otvor pro žhavení max. 20mm,
– otvor pro přístup k palivové jehle max.10mm,
– otvor pro výfuk max.15mm
– otvor pro anténu 10mm
– tankovací otvor ve střeše max. 35mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení. ( lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max. 50 mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím
otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován. )

– Rozměry zadního přítlačného křídla
– maximální rozměr je vystřižení dle rysek výlisku.

další úpravy a přídavné prvky jsou zakázány. – Při znatelném opotřebení karoserie (roztrhání, utržená část karoserie,…) musí být karoserie vyměněna, s poškozenou karoserií je povoleno dojet pouze finálovou jízdu, dojde-li k poškození během rozjížděk-1/2, musí být karoserie po dojetí opravena nebo nahrazena karoserií nepoškozenou – opravy jsou povoleny pouze u trhlin do délky max.30mm, při výraznějším poškození musí být karoserie nahrazena novou!!!

Pneu + disky:

– libovolného výrobce – mechové, pneu na vodu jsou zakázány:
max. šířka předních kol 26mm
max. šířka zadních kol 30mm
– prostředky pro čištění a zvýšení přilnavosti pneu jsou povoleny pouze pachově neutrální . Pořadatel může však rozhodnout jinak a převzít kontrolu nad používáním těchto prostředků

Palivo:

– libovolné značky, směs metylalkoholu, maziv a nitrometanu s obsahem max.16%. není povoleno přidávat do paliva složky zvyšující výkon motoru, je povoleno zvýšit obsah oleje.
Palivový filtr, hadičky, kabely s konektory, spony karoserie, šrouby a matice mohou být libovolné.
Objem nádrže včetně přívodní hadičky karburátoru max. 75ccm.

Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i v průběhu závodní sezóny. Závažná nebo opakovaná porušení těchto pravidel vedou k okamžitému vyloučení účastníka z probíhajícího závodu. Navíc se účastníkovi škrtá nejlepší výsledek celé sezóny, i kdyby byl dosažen až v následujících závodech.

Závažná porušení pravidel jsou zejména:
– jakékoliv úpravy na motoru a podvozku, kromě povolených.
– vědomé podvádění pořadatele závodu nebo technické kontroly.

V každém závodu může být po dojetí provedena namátková kontrola motorů, jejich rozebráním. Veškeré úpravy motorů, kolen a výfuků jsou přísně zakázány a povedou k okamžité diskvalifikaci ze závodu !!!

Jakékoliv sporné body řeší ředitel závodu ve spolupráci s rozhodčími závodu k tomuto pověřenými, kteří budou před závodem představeni.

Vypracoval:
Za Nitro Czech Cup Alexandr Žvák

Na závody jezdíme relaxovat a zasoutěžit si, nejde o život.

Do celkového pořadí se škrtá jeden nejhorší odjetý výsledek, neodjetá nule se neškrtá !!!

 

Kalendář závodů:

1. sobota 7.5.2016 Brno Bosonohy NCC
2. neděle 29.5.2016 Třebíč NCC + Veteran tour
3 sobota 11.6.2016 Blansko NCC
4. sobota 25.6.2016 Radešín NCC
5. sobota 30.7.2016 Brno Bosonohy NCC
6. sobota 27.8.2016 Blansko NCC
7. sobota 17.9.2016 Brno Bosonohy NCC
sobota 1.10.2016 Radešín 3 hodinovka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace naleznete zde: http://www.rcblansko.eu/nitro/